Zlokalizuj mnie / Wybierz kraj

Jesteś przypisany do oddziału: France

Dostępne języki

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY HAULOTTE

Edycja Styczeń 2024

Definicja Umowy.

1.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie w stosunkach pomiędzy Haulotte (zwaną dalej Sprzedawcą) i jej klientami profesjonalnymi (zwanymi dalej Nabywcą), składającymi oferty na nabycie fabrycznie nowych produktów (dalej zwanych Towarem lub Towarami) dostarczanych przez Sprzedawcę. Wszelkie odmienne warunki proponowane przez Nabywcę, jeżeli ich stosowanie nie zostało ze Sprzedawcą wyraźnie uzgodnione, są bezskuteczne i nie wiążące Sprzedawcy, bez względu na moment, w którym zostały mu przedłożone.
Ogólne warunki specyficzne dla Usług są dostępne na życzenie. 

1.2 W związku z powyższym, złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza jego pełną akceptację niniejszych ogólnych warunków sprzedaży bez zastrzeżeń, a zarazem stanowi potwierdzenie wcześniejszego zapoznania się z nimi przez Nabywcę.

1.3 W żadnym przypadku anulowanie zamówienia przez Nabywcę nie będzie dozwolone, z wyjątkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody na to od Sprzedawcy.

1.4 W odniesieniu do urządzeń podnośnikowych lub do transportu bliskiego (zwanych dalej Maszynami), zawarcie między stronami umowy sprzedaży następuje po wydaniu przez Sprzedawcę pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z porozumieniem stron co do warunków sprzedaży i ceny. W odniesieniu do części zamiennych, zamówienie jest akceptowane przez Sprzedawcę w sposób milczący z chwilą otrzymania, jednakże z możliwością wystawienia zastrzeżeń przez Sprzedawcę co do pozycji na zamówieniu Nabywcy, niesklasyfikowanych w katalogu części zamiennych.

1.5 Wydanie zamówionych Towarów Nabywcy nie może nastąpić bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, również w przypadku finansowania zakupu Towarów przez bank lub inną instytucję finansową.  W takim przypadku finansowanie zakupu Towarów leży wyłącznie po stronie Nabywcy, który zobowiązany jest na co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą wysyłki Towaru poinformować Sprzedawcę o uzgodnionych warunkach finansowania. Jeśli Sprzedawca zaproponuje Nabywcy finansowanie za pośrednictwem jednego ze swoich uprzywilejowanych partnerów, nie będzie on ponosił odpowiedzialności w przypadku ewentualnej odmowy finansowania przez tegoż partnera.

1.6 Wszelkie propozycje czy oferty handlowe Sprzedawcy są wiążące jedynie przez okres wskazany w ofercie, a w przypadku braku określenia tego okresu, przez okres jednego (1) miesiąca od dnia wysłania oferty przez Sprzedawcę.

Ceny / Płatności

2.1 Podane ceny są cenami netto, bez podatku VAT za Towar luzem, przekazany do dyspozycji kupującego w fabryce Sprzedawcy. Wszystkie opłaty i podatki, które Sprzedawca będzie musiał uiścić za Nabywcę, zostaną mu zafakturowane: kwoty netto zostaną podwyższone o wszelkie obowiązujące podatki, opłaty, cła i nowe podatki, opłaty, cła.

2.2 O ile nie uzgodniono inaczej, faktura zostanie wystawiona na Nabywcę, za którego będzie uważany podmiot, który złożył zamówienie, i będzie płatna, jeśli nie uzgodniono inaczej, gotówką przy odbiorze faktury.  Kwota z faktury jest płatna w walucie określonej na fakturze.  Sprzedawca fakturuje Nabywcy zamówione Towary, przy czym minimalna zryczałtowana wartość faktury wynosi 60 euro. 

2.3 W każdym momencie, jednak nie później niż w chwili doręczenia Nabywcy potwierdzenia zamówienia, a w odniesieniu do części zamiennych - 48 godzin od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę, może on uwarunkować dostawę towarów płatnością z góry w przypadku klienta, który nie ma otwartego konta u Sprzedawcy i / lub klienta, który nie uregulował zaległych płatności za wcześniej dostarczone Towary.  Sprzedawca może również według swojego uznania ustalić limit zaległych zobowiązań dla każdego Nabywcy i żądać od niego gwarancji adekwatnych do ryzyka podejmowanego w związku z kolejnymi dostawami, w szczególności, jeżeli pogorszyła się zdolność kredytowa Nabywcy.  W żadnym przypadku, płatności nie mogą być przez Nabywcę zawieszone ani nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek kompensaty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Sprzedawcy, nawet w przypadku, gdy Nabywcy przysługują roszczenia wobec Sprzedawcy.

2.4 W przypadku opóźnień w płatnościach lub w przypadku częściowych płatności, Sprzedawca może wstrzymać dostawy i / lub anulować wszystkie oczekujące zamówienia po formalnym pisemnym wezwaniu do zapłaty, wysłanym do Nabywcy, które nie poskutkowało uregulowaniem należności w ciągu 15 dni, nie wykluczając możliwości podjęcia dochodzenia i wszelkich innych kroków prawnych oraz żądania odszkodowania.  Od wszelkich kwot niezapłaconych w terminie podanym na fakturze naliczane będą odsetki w wysokości 3-krotności stopy ustawowej za tydzień zwłoki które płatne są na żądanie Sprzedawcy, najpóźniej wraz z zaległą kwotą. Ponadto, należne będzie odszkodowanie ryczałtowe w wysokości 40 EUR za koszty ściągania należności (lub równowartość tej kwoty w walucie lokalnej).

2.5 Niezależnie od przepisów sprecyzowanych w punkcie 2-4, w przypadku rozłożenia przez Sprzedawcę płatności za Towary na raty, udzielonego Nabywcy lub instytucji finansującej, niezapłacenie w terminie choćby jednej raty spowoduje, bez uprzedniego wymogu wezwania do natychmiastowej zapłaty, natychmiastową wymagalność całej należności wraz z odsetkami ryczałtowymi w wysokości 30% od rozważanego zamówienia.  Ponadto, pozostałe należności, za transport / wysyłkę lub zamówienia, staną się natychmiastowo wymagalne. Ponadto, Nabywca będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich kosztów i opłat poniesionych przez Sprzedawcę w celu ściągania należności, nie wykluczając odszkodowania czy naprawienia poniesionej szkody.

2.6 Wszystkie koszty wysyłki Sprzedawcy są fakturowane ryczałtowo lub po kosztach rzeczywiście poniesionych, niezależnie od sposobu wysyłki wskazanego przez Nabywcę.  Żądania dostaw specjalnych będą przedmiotem dodatkowej opłaty ryczałtowej fakturowanej na Nabywcę.

Dostawy - Terminy dostaw.


3.1 Dostawę uważa się za zrealizowaną w momencie przekazania Towaru do dyspozycji Nabywcy w lokalu Sprzedawcy lub w innym ustalonym przez strony miejscu (zakład, warsztat, fabryka, magazyn itd.), bez obowiązku po stronie dopełnienia formalności celnych w przypadku eksportu oraz dokonania załadunku naczepy lub pojazdu. Jednakże, na wniosek Nabywcy i za odpłatnością, Sprzedawca może zorganizować załadunek Towaru jak i za sam transport Towaru. 

3.2 Poza stałymi terminami wskazanymi w szczegółowych warunkach sprzedaży, podane na potwierdzeniu zamówienia na Maszyny terminy dostaw są możliwie dokładne, ale należy traktować je informacyjnie.  W odniesieniu do części zamiennych, proces realizacji zamówienia rozpoczyna się zazwyczaj w dniu jego otrzymania przez Sprzedawcę, a jeżeli zamówienie zostało wysłane w sobotę, niedzielę lub w innym dniu ustawowo wolnym od pracy - następnego dnia roboczego.  Wysyłka zamówienia odbywa się w możliwie najkrótszych terminach a w przypadku krótkiego czasu realizacji, żadne potwierdzenie odbioru zamówienia nie jest wystawiane.  W żadnym przypadku opóźnienie w dostawie nie może spowodować anulowania zamówienia.

3.3 Nabywca może zwrócić się do Sprzedawcy na piśmie o odroczenie dostawy Towarów, najpóźniej na 30 dni roboczych przed planowanym dniem dostawy, z tym, że odroczenie nie może przekroczyć 90 dni roboczych.  W przypadku przekroczenia powyższego terminu odroczenia Nabywcy zostaną zafakturowane koszty magazynowania i ubezpieczenia Towaru.

3.4 Jeżeli szczegółowe warunki sprzedaży nie stanowią inaczej, zwroty części zamiennych nie są dozwolone, chyba że zostało to wcześniej ustalone na piśmie.  Muszą one wówczas zostać zwrócone do Sprzedawcy na koszt Nabywcy, całkowicie nowe i w doskonałym stanie. Z zakresu niniejszego postanowienia wyłączone są części eksploatacyjne lub części specyficzne (kolor, zamówienie specjalne), które to nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

3.5 W przypadku zwrotu części zamiennych, zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek Nabywcy z potrąceniem 15 % ich ceny z faktury, jeżeli zwrot będzie miał miejsce w ciągu 15 dni i z potrąceniem 50 % ceny, jeżeli zwrot będzie miał miejsce w ciągu 15 - 30 dni od daty dostawy.  Po tym terminie, żaden zwrot pieniężny nie będzie dokonany.  Również żaden zwrot pieniężny nie zostanie dokonany, jeżeli chodzi o część zamienną, której cena jednostkowa jest niższa niż 60 EUR

3.6 Każde zgłoszenie reklamacyjne wad jawnych lub niezgodności dostarczonego Towaru z zamówieniem i/lub listem przewozowym, musi być naniesione na formularzu dostawczym i wysłane do Sprzedawcy listem poleconym z potwierdzeniem odbioru w terminie 72 godzin, licząc od daty i czasu odbioru.  Z braku czego, dostawa zostanie automatycznie uznana za zgodną i żadna reklamacja nie będzie uwzględniona.  W każdym przypadku reklamacji, Nabywca jest zobowiązany powziąć wszelkie niezbędne lub wymagane czynności wobec przewoźnika.

Transport - przejście ryzyka.


4.1 Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia Towaru ze Sprzedawcy na Nabywcę oraz wszelkich szkód, które Towary mogłyby spowodować lub ponieść, pomimo zastrzeżenia własności zgodnie z poniższym paragrafem następuje:  (i) w odniesieniu do części zamiennych, w zależności od sytuacji, w momencie przekazania ich do dyspozycji przez przewoźnika lub Sprzedawcę, (ii) w odniesieniu do Maszyny, w momencie przekazania jej  przez Sprzedawcę do dyspozycji Nabywcy lub innej osoby, wyznaczonej przez Nabywcę  i to  bez wyładunku towaru ze środka transportu w miejscu przeznaczenia.

4.2 W przypadku dostawy na zakładzie Sprzedawcy, Towary są przewożone na ryzyko Nabywcy, który jest osobiście odpowiedzialny za jakiekolwiek awarie lub szkody powstałe w trakcie transportu lub przy załadunku czy rozładunku, nawet wówczas, jeżeli czynności te zostaną wykonane przez Sprzedawcę.

4.3 Towary są wysyłane zgodnie ze stawkami określonymi w artykule 2.6

Zastrzeżenie Własności  


5.1 Pomimo przeniesienia ryzyka, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych Towarów do czasu zapłaty przez Nabywcę całości ceny (wraz ze wszelkimi podatkami i opłatami) za te Towary.

5.2 Nabywca zobowiązany jest do utrzymania Towarów w należytym stanie i całkowicie sprawnych aż do dnia całkowitej spłaty należnych Sprzedawcy kwot.  W szczególności, Nabywca zobowiązany jest do używania Towarów zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy, określonymi w instrukcji obsługi i konserwacji. Zabrania się Nabywcy, niezależnie od przyczyny, odsprzedaży Towarów, przeniesienia ich własności lub posiadania, ustanawiania na nich zastawu oraz dokonywania innych rozporządzeń własności Towarów i ustanawiania innych obciążeń, pod jakimkolwiek tytułem, do czasu zapłaty przez Nabywcę całości ceny. Samo uznanie długu przez Nabywcę nie stanowi zapłaty w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków sprzedaży; roszczenie Sprzedawcy wobec Nabywcy o zapłatę wraz z ewentualnymi zabezpieczeniami, jak i z zastrzeżeniem własności Towaru na rzecz Sprzedawcy pozostaje w mocy aż do zapłaty przez Nabywcę całości ceny (wraz ze wszelkimi podatkami i opłatami) za te Towary.

5.3 Na Nabywcy, jako odpowiedzialnym za Towar, spoczywa obowiązek ubezpieczenia Towarów na okres od dnia dostawy do dnia zapłaty przez Nabywcę całości ceny za te Towary. Nabywca będzie zobowiązany okazać to ubezpieczenie na każde żądanie Sprzedawcy. W przypadku zajęcia Towaru czy innego roszczenia osób trzecich, Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, aby umożliwić mu interwencję i dochodzenie zwrotu jego własności.

Gwarancja i części zamienne


6.1 Nabywca został poinformowany i akceptuje postanowienia gwarancyjne do wglądu na następującym linku:
https://en.calameo.com/read/00452401401b94d986bac

Postanowienia gwarancyjne obowiązują w dniu potwierdzenia odbioru zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę.

Dane


7.1 Nabywca został poinformowany i akceptuje fakt, że Towar maszyna jest wyposażona w czujniki pozwalające Sprzedającemu (Haulotte) na lokalizowanie jej położenia, uzyskiwanie wiedzy o niektórych jej ruchach oraz zbieranie informacji pochodzących z niektórych czujników. Nabywca zobowiązuje się do poinformowaniu o tym użytkowników maszyny i ewentualnego nowego nabywcę w przypadku odsprzedaży oraz do uzyskania ich zgody na gromadzenie danych, gdy jest ona wymagana przepisami prawa.

7.2 Gromadzenie danych będzie miało cel tylko techniczny i nie pociągnie za sobą żadnego nadzoru czy kontroli przeprowadzonych manipulacji.Nabywca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Instrukcji obsługi i konserwacji dostarczonej wraz z Produktem

7.3 Nabywca ma prawo skorzystać z prawa do wglądu, sprostowania i usunięcia jego danych osobowych wysyłając wniosek o to listem zwykłym na adres:  Haulotte   GROUP- Quartier Serve Bourdon  –  42420 LORETTE– France  lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email : rgpdcompliance@haulotte.com

Ograniczenie odpowiedzialności


8.1 Strony wyraźnie uzgodniły i Nabywca uznaje, iż odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do szkód materialnych bezpośrednich dotyczących Towaru i odszkodowanie należne od Sprzedawcy nie może przekroczyć kwoty zapłaconej rzeczywiście przez Nabywcę za zakup Towaru.

8.2 Sprzedawca i Nabywca uzgodnili na zasadzie odstępstwa od prawa powszechnego, że okres przedawnienia w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy z niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży nie przekroczy terminu 18 miesięcy.

Siła wyższa i zwolnienie z obowiązków

 
9.1 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego całości lub części obowiązków lub zobowiązań jest następstwem przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności, jeżeli jego zalecenia, mające na celu prawidłową eksploatację lub poprawę bezpieczeństwa Maszyn, nie są stosowane przez Nabywcę.
 
9.2 Wypadki mające wpływ na przerwy w produkcji i magazynowanie produktów Sprzedawcy, wstrzymanie całkowite lub częściowe dostaw surowca, materiałów lub energii, w szczególności, nie wywiązania się firmy dostawczej, pożar, powódź, uszkodzenia maszyn, strajk całkowity lub częściowy, decyzje administracyjne, efekt działania osób trzecich, wojny i wszelkie zdarzenia zewnętrzne, które mogłyby opóźnić, zapobiec lub uczynić ekonomicznie nieopłacalnymi wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy, stanowią działanie siły wyższej i będą stanowić podstawę do rozwiązania lub zawieszenia na okres trwania tych zdarzeń zobowiązań Sprzedawcy w drodze jego jednostronnego oświadczenia bez odwoływania się do Nabywcy.

Jurysdykcja i stosowane prawo


10.1 Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży oraz wszelkie warunki szczególne, wyraźnie zaakceptowane przez strony, stanowią podstawę prawną, przestrzeganą przez strony w regulowaniu ich wzajemnych zobowiązań.

10.2 Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały rozwiązane polubownie, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.

10.3 Stosowanie i interpretacja niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz wszelkie kwestie dotyczące sprzedaży, w zakresie nieuregulowanym niniejszymi postanowieniami umownymi, podlegają prawu lokalnemu, albo reguluje je prawo  federalne danego Stanu.

Specyfika zamówień złożonych na stronie « www.myhaulotte.com»  


11.1 Strona internetowa myhaulotte.com (zwana dalej stroną) zawiera pewne części zamienne, oferowane przez Sprzedawcę. Dostęp do tej strony jest zarezerwowany dla istniejącej grupy klientów Sprzedawcy.

11.2 Korzystanie z tej strony oznacza akceptację przez użytkownika, w całości i bez zastrzeżeń,wszystkich postanowień niniejszych ogólnych warunków sprzedaży

11.3 Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim informacji dostarczonych przez nabywców na stronie.  Są one poufne. Zostaną one wykorzystane jedynie przez personel Sprzedawcy w celu realizacji zamówienia Nabywcy oraz jedynie w celu zapewnienia komunikacji i wymiany informacji drogą listowną / mailową.

11.4 W każdym przypadku, Nabywca może skorzystać z prawa wglądu do swojej karty klienta oraz ma prawo skorygować lub usunąć wpisy jego dotyczące, wysyłając wniosek listem zwykłym na następujący adres:  rgpdcompliance@haulotte.com

Certyfikat ISO 9001/14001/45001

Globalny dostawca rozwiązań

Blue company challenger

Doświadczony producent